dr_trollin: (Default)
[personal profile] dr_trollin
нарешті щось і самі викомпонували:


OrmenianBells
(та і то - "стереокартинку" де-факто з двох сесій зібрав...)

BellTower-Lviv..Ormianians-Bells.2010_02_01,08
http://www.youtube.com/watch?v=paQtS5djbL0
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
(camera - S.Azizyan)
OrmenianBells, camera - S.Azizyan

Вірменський кафедральний собор у Львові. Дзвіниця (1571 р.)
Katedra ormianska we Lwowie. Wieza z 1571r.
Belltower of the The Armenian Cathedral in Lviv 1571.

Jak swiadczy napis ormianski, dzwonnica ta zostala zbudowana w r. 1571 kosztem bogatego obywatela ormianskego Andrzeja z Kaffy, jako wotum za rodzicow I krewnych fundatora. Napis ten brzmi: W r. 1020 ery ormianskiej (+551 r.), a w miesiacu styczniu chodza Andrzej z Kaffy kazal sbudowac dzwonice za rodziczow zmarlych Chaczeresa I Sary I brata Awedyka I ich familji.
1782 arcybiskup Jakob Augustynowicz poswiecil dzwon pod imieniem Grzegorza, (wazacy 1326 kilogramow).
Obecnie mieszcza sie w tej wiezy trzy dzwony pod imionami: Grzegorza, Jakoba i Jana.
X.D.KAJETANOWICZ. «Katedra Ormianska i jej otoczenie. (Przewodnik)» Lwow, 1926. s.19-20


LevkoDor. Armenian bell - Lviv.(2009.10.09.) Schody do Dzwoniw z katedry Ormianskiej
http://www.youtube.com/watch?v=U0pIVsCnyysLevkoDor. Armenian bell - Lviv.(2009.10.09.) Bell Ormian
http://www.youtube.com/watch?v=qdVIYiCFcMc


Вірменський кафедральний собор у Львові (головний собор – "Львівський Катедральний собор Успення Пресвятої Богородиці" Вірменської Апостольської Церкви в Україні). Вхід з вулиці Краківської. У соборі недільна служба. Службу проводить священик Вірменської Апостольської церкви о.Тадеос Ґеворґян. o.Tadeos Geworgian Служба супроводжується церковним співом. Церковний хор, під керуванням диригента Андрія Шкряб'юка. Старовинні вірменські пісноспіви в обробці Макара Єкмальяна.

LevkoDor. Armenian bell - Lviv.(2009.10.09.) The Armenian cathedral (1)
http://www.youtube.com/watch?v=J6K0mA7vGnYLevkoDor. Armenian bell - Lviv.(2009.10.09.) The Armenian cathedral (2)
http://www.youtube.com/watch?v=MO_Hboz-Y94From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2010

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:54 am
Powered by Dreamwidth Studios