dr_trollin: (Default)
[personal profile] dr_trollin


МОБІЛЬНА СИСТЕМА ЕКСПРЕС-ОЦІНКИ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ.

Прохоренко С.В.1,2, Коваль П.М.2, Ігнатович С.Р.3,
Закіев І.М.О.3, Домінюк Т.І.1,2
1 Національний університет «Львівська політехніка», Львів.
2 Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна, Київ
3 Національний Авіаційний Університет, Київ


Наведено принципову схему контрольних операцій діагностики стану міцнісних характеристик металевих конструкцій. Опрацьовано діагностичний комплекс.
Актуальність проблеми. З огляду на наближення (а в ряді випадків – і перекриття) термінів планового виводу з експлуатації елементів техносферного комплексу країни, а також у зв’яку зі зростанням необхідності верифікативної перевірки їх стану — зростає важливість комплексного підходу до оцінки стану матеріалів. Важливо відмітити суттєвість забезпечення поточного наскрізного контролю усіх операцій та зменшення впливу помилок оператора. Тому суттєву підтримку отримало опрацювання роботизованих комплексів, що використовують переваги перехресного аналізу різними методами аналізу напружень та корозійної втоми.
Конструкція вимірювального стенду — підвісна система, на котрій змонтовано: комплекс первинної (макроскопічної) оцінки та аквізиції стану контрольованої поверхні (система макроскопічної оптики та вихороструменевого контролю); комплекс очистки поверхні; комплекс скрайбування, аналізу акустичних (акустична емісія —АЕ) і термоелектричних характеристик досліджуваної поверхні та мікроскопічної металографії.

Опрацювання даних та оцінювання механічних характеристик металу елементів конструкцій.
1 Макроскопічна оцінка стану матеріалу третіми (додатковими) методами (оптичний та вихорострумовий) - у місці виявлених відхилень однорідності здійснюється зачистка поверхні:
1.1 попереднє зачищення шліфувальним інструментом;
1.2 кінцева підготовка (вигладжування, полірування) поверхні лиски
1.3 очищення та ретельне знежирення лиски.
1.4 (опційно) електротравлення попередньо шліфованої лиски з метою ліквідації наклепаного шару, що повстає при підготовці поверхні.


2 Первинний оптичний контроль лиски (до скрайбування) — оптичне оцінювання топологічної однорідності очищеної поверхні (відсутності тріщин, або сильно профільованих рис чи чужорідних макровключень) та її фотофіксація для звіту (архівування зображення вихідного стану діагностованої поверхні) непротравленого стану поверхні здійснюється за допомогою портативного металографічного мікроскопа,

3 Оцінювання стану матеріалу вздовж траси скрайбування
3.1 Термоелектрично (до скрайбування, за його наміченою трасою) — аналізом (по відхиленню щодо середнього) змін термо е.р.с. — Проводиться дослідження термо е.р.с. досліджуваного зразка вздовж траєкторії проведення майбутньої подряпини, звертаючи увагу на виявлення прекурсорів локальних внутрішніх напружень. (При дослідженні поверхня зразка прогрівається, тому індентор склерометра встановлюється у робочу позицію після вихолодження металу.) Термо е.р.с. вивчається щодо рухомого жала вістря підігрітого електроду порівняння. Виходячи з теоретично доведеної та експериментально підтвердженої передумови формування подвійного електричного шару у місцях градієнта механічних напружень, - у зонах наявності таких локальних дефектів (переважно — корозійно-втомного походження) мають місце сингулярності вимірюваної термо е.р.с.
3.2 Отримані склерометричним методом дані слід оцінювати за наступними критеріями:
— за параметрами (зміною ширини розхилу) нанесеної подряпини (після скрайбування при сталому навантаженні)
— за силою реакції опору при дряпанні (у процесі скрайбування)
Виконується скрайбування очищеної поверхні за наперед обумовленою схемою навантажень (по 2¸4 проходи при навантаженні 50 г) та з навхресним розміщеням директрис проведення канавок.
3.3 Відслідковуванням змін спектру акустичної емісії (при скрайбуванні) фіксується місце реєстрації відхилення від "безпечного" рівня обраного параметра акусто-емісійного сигналу, яким характеризується рівень катастрофічності процесів руйнування. Обирається параметр АЕ, чутливий до зміни швидкості змін рівня акустичної енергії.
3.3.1 Визначення змін спектру АЕ у точках, де було зафіксовано значну зміну термо е.р.с. та сигнали АЕ з високим значенням параметра катастрофічності (_обраного_ параметру катастрофічності).
3.3.2 Окремий запис змін спектру АЕ у точках, де не було зафіксовано жодних змін.


4 Завершальне (після скрайбування) оптичне (мікроскопічне) ґрунтовне оцінювання та аквізиція мікроструктури поверхні (опційно-додатково протравленої).
Таким чином сформована схема контрольних операцій діагностики стану та багатопараметричного визначення міцнісних характеристик металевих конструкцій (зокрема — металу залізобетонних конструкцій та сталевих мостів) сприятиме забезпеченню надійності діагностування стану відповідальних об’єктів.

Игнатович С.Р., Закиев И.М., Борисов Д.И. Диагностика усталостной поврежденности деталей методами вдавливания и царапанья поверхности индентором. -Двигатели внутреннего сгорания № 2 (7)- Харьков: НТУ «ХПИ», 2005 – с. 118-122.

Прохоренко С.В., Коваль П.М., Прохоренко В.Я. Комплексна діагностика пластично-деформованих поверхонь мостових конструкцій. // Зб. наук. праць < Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів та виробів.> випуск 13. Львів. 2008. c. 57-59

Стасюк И.В., Пелещак Р.М. Электронная плотность и деформация решетки металла в окрестности границы областей с различными механическими напряжениями. — Киев. — 1990. — 16 с. (Препринт /АН УССР. ИТФ-90-ІЗР).
MOBILE SYSTEM OF AN EXPRESS - ESTIMATE OF PERFORMANCES OF METALWORKS STRENGTH

The of principle chart of checking operation of diagnosis condition of strength performances of metallic constructions is resulted. A diagnostic complex is worked out.
МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Приведена принципиальная схема контрольных операций диагностики состояния прочностных характеристик металлических конструкций. Скомпонован диагностический комплекс.
Актуальность проблемы. Учитывая приближение (а в ряде случаев – и существенное перекрытие) сроков планового вывода из эксплуатации элементов техносферного комплекса страны, а также в связи с ростом необходимости достоверной проверки их состояния — растет важность комплексного подхода к оценке состояния материалов. Важно отметить существенность обеспечения текущего сквозного контроля всех операций и уменьшения влияния ошибок оператора. Поэтому существенную поддержку получило прорабатывание роботизированных комплексов, которые используют преимущества перекрестного анализа разными методами анализа напряжений и коррозийной усталости.
Конструкция измерительного стенда: подвесная система, на которой смонтировано: комплекс первичной (макроскопической) оценки и аквизиции состояния контролируемой поверхности (система макроскопической оптики и вихретокового контроля); комплекс очистки поверхности; комплекс скрайбирования, анализа акустических (акустическая эмиссия —АЭ) и термоэлектрических характеристик исследуемой поверхности и микроскопической металлографии.

Обработка данных и оценивание механических характеристик металла элементов конструкций.
1 Макроскопическая оценка состояния материала третьими (дополнительными) методами (оптический и вихретоковый) - в месте обнаруженных отклонений однородности осуществляется зачистка поверхности:
1.1 предварительная зачистка шлифовальным инструментом;
1.2 конечная подготовка (выглаживание, полирование) зоны зачистки;
1.3 очистка и тщательное обезжиривание зоны зачистки.
1.4 (опционно) электропищеварение предварительно шлифуемой зоны зачистки с целью ликвидации наклепанного слоя, возникающего при подготовке поверхности.


2 Первичный оптический контроль зоны зачистки (до скрайбирования) — оптическое оценивание топологической однородности очищенной поверхности (отсутствия трещин, или сильно профилируемых черт или инородных макровключений), фотофиксация для отчета непротравленного состояния поверхности (архивирование изображения исходного состояния диагностированной поверхности) осуществляется с помощью портативного металлографического микроскопа.

3 Оценивание состояния материала вдоль трассы скрайбирования
3.1 Термоэлектрически (до скрайбирования, за его намеченной трассой) — анализом (по отклонению относительно среднего) изменений термо-э.д.с. — Проводится исследование термо-э.д.с. исследуемого образца вдоль траектории проведения будущей царапины, обращая внимание на выявление прекурсоров локальных внутренних напряжений. (При исследовании поверхность образца прогревается, потому индентор склерометра устанавливается в рабочую позицию после выхолаживания металла.) Термо-э.д.с. изучается относительно подвижного острия подогретого электрода сравнения. Исходя из теоретически доказанной и экспериментально подтвержденной предпосылки формирования двойного электрического слоя в местах градиента механических напряжений, - в зонах наличия таких локальных дефектов (преимущественно — коррозийно-усталостного происхождения) имеют место сингулярности измеряемой термо-э.д.с.
3.2 Полученые склерометрическим методом данные следует оценивать за следующими критериями:
— за параметрами (изменением ширины) нанесённой царапины (после скрайбирования при постоянной нагрузке)
— за силой реакции сопротивления при царапании (в процессе скрайбирования)
Выполняется скрайбирование очищенной поверхности за заранее обусловленной схемой нагрузок (по 2-4 прохода при нагрузке 50 г) и при перекрёстном размещением директрис проведения канавок.
3.3 Отслеживанием изменений спектра акустической эмиссии (при скрайбировании) фиксируется место регистрации отклонения от "безопасного" уровня избранного параметра акусто-эмиссионного сигнала, которым характеризуется уровень катастрофической процессов разрушения. Избирается параметр АЭ, чувствительный к изменению скорости изменений уровня акустической энергии.
3.3.1 Определение изменений спектра АЭ в точках, где было зафиксировано значительное изменение термо-э.д.с. но сигналы АЭ с высоким значением параметра катастрофичности (_избранного_ параметра катастрофичности).
3.3.2 Отдельная запись изменений спектра АЭ в точках, где не было зафиксировано никаких изменений.


4 Завершающее (после скрайбирования) оптическое (микроскопическое) обстоятельное оценивание и накопление/архивирование микроструктуры поверхности (опционно дополнительно протравленной).

Таким образом сформированая схема контрольных операций диагностики состояния и многопараметрического определения прочностных характеристик металлических конструкций (в частности — металла железобетонных конструкций и стальных мостов) будет способствовать обеспечению надежности диагностирования состояния ответственных объектов.

Date: 2009-02-11 11:19 am (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
Скрайбування... Тьху! Написали би - "шкрябання", "дряпання".

А то у мене коти на душі скрайбуться.

Ггг В-)

Date: 2009-02-13 10:16 am (UTC)
From: [identity profile] dr-trollin.livejournal.com
воно-то так...
але от, приміром, от навіть МіСіС використовує термін "скратч-тестирование"(с)
(подивись, до речі вельми непогану статтю проф.Левашова Обеспечение единства измерений физико-механических и трибологических свойств наноструктурированных поверхностей (http://www.nanometer.ru/2009/02/11/nanometrologia_58090/PROP_FILE_files_1/%C7%E0%EC%E5%F2%EA%E0_%E4%EB%FF_%CD%E0%ED%EE%EC%E5%F2%F0%E0_%28%CB%E5%E2%E0%F8%EE%E2-_%ED%E0%ED%EE%EC%E5%F2%F0%EE%EB%EE%E3%E8%FF%29.doc))
-"скратч"- так,- жаргонізм, звісно, але загалом,- жаргонізм "широкоакцептований"

Date: 2009-02-13 11:18 am (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
Визначення змін спектру АЕ у точках, де було зафіксовано значну зміну термо е.р.с. та сигнали АЕ з високим значенням параметра катастрофічності (_обраного_ параметру катастрофічності).

Детектування чейнджів спектру АЕ у поінтах, де було рівілено значний чейндж термо е.р.с. та сигнали АЕ з хайним волью параметра катастрофічності (_селектованого_ параметру катастрофічності).

Науково саундує, "таки да" В-)

Хіхікаєте, колєго :)

Date: 2009-02-13 01:14 pm (UTC)
From: [identity profile] dr-trollin.livejournal.com
ні,- ну по-суті _загалом_ погоджуюся.
таки кирилицю варт впроваджувати.

але, з іншого боку якщо,-
"тигель с расплавом":="бритваль з розтопом"
-теж знову ж таки _загалом_ вірним є...
а навіть і пропаґованим ревно
шановною професурою Політехніки.
але ж от не прижилося / не пішло.
-- "жаргонізм" - страаашна сила.

що,- у мостовій справі - хіба ні?
от "епюри напружень", як отак сходу.
-не вельми Українське слово, нє :)~

PS.
до речі,- як ти на роботі,- то дай батькові видрук допису/артикулу.

бо я щось ні Фаля ні Сташука не ухоплю телефонкою...
о! я тобі на мейл те, що до проф.Ігнатовича кидав дам!!

PPS.
на прохання проф.Левашова добавив ще Російську трансляцію.
(правда вельми похапцем зібрану
-студенти грЯдуть бо)

Date: 2009-02-13 01:29 pm (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
До кінця тридцятих років використовувався термін "інфлюентна лінія". Як звучить загадково - "Я зараз побудую інфлюентну лінію". Не те що якісь задрипані лінії впливу...

Date: 2009-02-13 02:03 pm (UTC)
From: [identity profile] dr-trollin.livejournal.com
так я що,- я ж і мовлю, що АКУРАТНО впроваджувати, і ДЕЛІКАТНО підважувати базу термінологічну (заскорузлість підважуючи)
- так чом ні...

але акуратно.
і не допускаючи надмірних перегинів.
(які, приміром досягти можуть вар'ятств 30-х типу "Сашка Гарматкіна" -пробий кого іменували так...)

але, звісно, можна утримувати цілістність рідного мовослову.
он танк-панцерник-czolg

о! приоказійно згадав!!
у мене лежить для тебе кулко з магістерською працею по твоїй укоханій царині: "Historia Czlołgu" :-)
-нагадайся, як хтось на Киї ітиме.

Date: 2009-02-13 08:05 pm (UTC)
From: [identity profile] bf-109e.livejournal.com
Якщо вже про танки зайшло, то в тогочасній російській імперській пресі у публікаціях про танки писали прямо - "новыя англійския самоходы "лохань""...

У Львові сподіваюся бути на початку березня, а там - як Бог дасть. Розберемося В-)

У нас зараз велика проблема. "Птички", "серьги", "скользной лист", "оголовок" (!), и т.д., и т.п. Мені ще нормально в силу великого об"єму прочитаної літератури, а от середньостатистичних виконавців це вганяє у ступор. З"являються птички, серги, сковзні листи, поголівки, проїздні частини, бар"єрне загородження, а також геніальна фраза, так люба львів"янам: У ЯКОСТІ ВИПРОБУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ АВТОМОБІЛІ...
(deleted comment)

Date: 2009-03-24 07:33 am (UTC)
From: [identity profile] dr-trollin.livejournal.com
на самом деле - идеология -- да. Хороша.
но дорабатывать таки надо ещё.

October 2010

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 09:02 am
Powered by Dreamwidth Studios