dr_trollin: (Default)
[personal profile] dr_trollin

http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=6906

Хотів би представити увазі Громади _вельми_ небезцікавий текст добродія Артура Кальмеєра


Arthur Kalmeyer ( [livejournal.com profile] art_of_arts) КОЛИ НАФТА ПОДЕШЕВШАЄ?
@ 2008-06-19 23:00:00
http://art-of-arts.livejournal.com/199819.html

на прохання публіки привожу список всіх розділів цього конспекту:
Частина 1. ЕНЕРГІЯ, ЕКОЛОГІЯ, СУСПІЛЬСТВО
Частина 2. ЩАСЛИВІ ЧАСИ ДЕШЕВИЗНИ
Частина 3. СКІЛЬКИ ТАМ ВЗАГАЛІ ЦІЄЇ НАФТИ?
Частина 4. СВІТЛЕ МАЙБУТНЄ, БРЕХНЯ І СТАТИСТИКА
Частина 5. АЛЬТЕРНАТИВИ
Частина 6. НЕВИЧЕРПНИЙ БУФЕТ ПРИРОДИ
Частина 7. БІОПАЛИВО І ТРЕТІЙ СВІТ
Частина 8. УРОК ЕКОНОМІЇ ДЛЯ АМЕРИКИ
Частина 9. ЧАС ПЛАТИТИ ПО РАХУНКАХ
Частина 10. КІНЕЦЬ БАНКЕТУ
Частина 11. КЕРОВАНИЙ КОЛАПС або ЩО РОБИТИ? (не по Чернишевському)
Додаток: РОЗДУМИ ПРО КОМЕНТАРІ З РОСІЇ
(c)

---
Я дозволив собі зібрати суттєву частину згаданого тексту (повна- ідіть по наведеному лінку і сублінках) та додАткових шматків дискуссії, укласти у PDF
та викласти те, що вийшло ось тут:
art_of_arts {Arthur Kalmeyer}. 2008. Когда Нефть Подешевеет
http://dr.trollin.webpark.pl//art_of_arts.2008-oil.pdf (2,1 Mb) (72 page) (Russian language)

Текст _не є_ занадто легким.

Містить декотрі непевності (зрештою текст зібраний на аматорських засадах, хоч і "далееееееко" не аматором,- має право містити декотрі помилки.)

Дещо недовраховує
зокрема з моєї т.зору -- змогу морської геологорозвідки автономними роботокомплексами

(зокрема на думку про котрі ми опрацьовували Мобільні Репери Температури. як когось зацікавить,- лінк Temperature Fix-point )


містить у собі _занадту_ зневіру у сили людства.
(котру, правда, згадане людство, нажаль виправдовує... )

але (то вже нАпевно) закликає до _СУТТЄВОГО ЗАДУМУВАННЯ_ щодо ймовірної істинності виразу:Якщо ми продовжуватимемо поглинати світ
поки вже більш не залишиться нічого придатного для споживання,
будь я проклятий,-- напевно настане день,
коли наші діти або діти наших дітей або їх діти озирнуться на нас
- на тебе і на мене
- та й запитають:
"Господи Боже, та що ж це були за Чудовиська?!"
- Денієл Куїнн (2000)
(c)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2010

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:50 am
Powered by Dreamwidth Studios