dr_trollin: (Default)
[personal profile] dr_trollin


Прохоренко Сергій Вікторович
<dr.Trollin>

Теплофізичні Засади Стабілізації
Процесів Топлення-Кристалізації Евтектичних Стопів
для Створення Реперних Точок Температури


дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук


Захист відбудеться 30 вересня 2005 р. о 14:00 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.052.08
у Національному університеті „Львівська політехніка”
за адресою: Львів, вул. Ст. Бандери, 12, головний корпус, ауд. 226.

автореферат викладено тут
http://people.polynet.lviv.ua/vprokhor/aref_PSVd2.pdf

Update-1-: захист відбувся успішно. 25-голосів "за" "проти", "утримався" -0Update-2:диплом
psv_DTN_01
psv_DTN_02psv_DTN_03


Update-3-:
http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=3987
написано 2-10-2005 в 09:09

Оголошення про Захист дисертації {ЗВІТ Рідномісту}


Щодо результатів цього:
http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=3973
дійства — то Доповідаю Вельмишановній Громадськості
про досить успішну реалізацію публічної його частини.

Сам процес:
мені загалом вдалося підготувати презентацію паверпойнтну
(провівши її поважну автоматизацію/"членизацію постерів")
сумістивши її з голосовою частиною виступу
таким чином, щоби показати народові нашу методу реалізації самої суті роботи.

(тобто яким, власне, чином ми пропонуємо проводити
більш прецизійне метрологічне повіряння термометрів
синтез матеріалів, конструювання з їх участю пристроїв,
тривалу перевірку працездатності отриманих комплектів
для належної відтворюваності плато температури прецизійних параметрів)

Проблемою у доведенні до народу суті ситуації був той факт,
що для належної реалізації поставленої задачі мусілося
на одміну од "класичного" розгляду поставленої задачі
у межах глибокого занурення у ту галузь науки,
у межах котрої лежить ця задача
— провести синтетичну/синергетичну вибірку з кількох наукових напрямків,
притягнувши веревечку методик дослідження та методик опису результатів.
А ж потім то треба було представити "держприйомці"
(тобто власне отим членам вельмишановної Вченої раді)
-викласти людям (правда пристосованим до аналізу обширів інформації)
картину цього.
ЦІЛІСТНУ картину цього.
та ще й ЦІЛІСТНУ картину цього за СОРОК хвилин...

правда таки вдалося.
(основне тому, що виступ на Раді був, власне восьмим у черзі апробацій)

вдалося рівно ж і вдало відповісти на запитання (декотрі досить цікавсько-глибокі),
поставлені у відгуках опонентів,
рецензентів на автореферат роботи
та вельмишановних членів Ради.From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

October 2010

S M T W T F S
     12
345678 9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 08:49 am
Powered by Dreamwidth Studios